Knivstaån

Knivstaån

Knivstaån

Knivsta Årum - ett trevligt promenadstråk.

Årummet förbinder grönområdet kring Knivstaån med naturen vid Gredelby hagar och Trunsta träsk. Här kan man ta en avkopplande promenad från Knivsta centrum ut till naturreservatet Gredelby hagar och Trunsta träsk.

På vägen går man förbi runstenen Estrids sten.

I den vackra björkskogen i Årummets norra del hittar man en totempåle tillverkad av Göran Bolin. I toppen vakar en rovfågel,  en kungsörn. Under sitter holkar bon för starar och pilfinkar. Färgerna är inspirerade av målade nordamerikanska totempålar.
Pålen är gjord av en gran som tidigare vuxit bredvid rondellen Gredelbyleden-Brunnbyvägen.

Knivstaån ligger mellan Fyrisån och Norrström. Ån börjar i Lunsen som Pinglaström och rinner därefter söderut genom Knivsta samhälle och mynnar slutligen ut i Garnsviken, Mälaren.

Varje år anordnar Naturskolan tillsammans med Biotopia och Knivsta kommun Knivstaåns dag. Då får du veta mer om bäckar och åar samt upptäcka livet under ytan.
Håll utkik i evenemangskalendern efter nästa tillfälle.

Knivstaån

Mer information om Knivstas naturområden hittar du här

Moralundskiftet Naturreservat

Moralundskiftet Naturreservat

Moralundskiftet Naturreservat

Alldeles nära E4:an ligger ett litet område med orörd natur där tiden upplevs stå stilla. Skogens högresta tallar och granar började växa redan under Linnés tid och har fått stå ifred sedan dess. I våra dagar bildar de mäktiga barrträden en grön pelarsal som bjuder in till en kort bensträckare.

Moralundskiftet blev naturreservat 1947 och är ett skogsparti med gamla och grova tallar. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen. På marken växer blåbär och skogsstjärnor och på sommaren kan du se orkidén knärot i blomning. Vid basen av de grova tallarna trivs bland annat svampen grovticka. Stammarna är hemvist för åtskilliga insekter som t ex de sällsynta skallbaggarna bronshjon och granbarkgnagare och fåglar bygger bon i trädkronorna.

Upplandsleden passerar nära reservatet vilket gör det enkelt att ta sig hit både till fots och med bil.

E4-rastplasten Mora stenar ligger alldeles nära och därifrån leder en mindre väg rakt till reservatet.

Moralundsskiftet Naturreservat

Upplandsleden

Upplandsleden

Upplandsleden

Genom Knivstas vackra naur kan du vandra en del av Upplandsleden

Hela Upplandsleden är en 40 mil lång vandringsled som går ifrån Mälaren i söder till Dalälvens skärgård i norr. När du vandrar den markerade leden kommer du att passera flera av Upplands vackraste friluftsområden och naturreservat. och vandra genom mycket varierad terräng. 

I Knivsta finner du etapperna ”Lunsentorpet-Knivsta”, ”Knivsta-Forsbyån” och etapp ”Nyby-Fjällnora”. Du följer leden med hjälp av de orangea markeringarna på träd eller stolpar och Upplandsledens symbol och vägvisare.

Leden passerar genom Knivsta tätort och söderut kan du fortsätta din vandring ner mot Sigtuna och norrut mot Uppsala, Fjällnora är också ett populärt mål på vandringen. Det finns övernattningsmöjligheter längs med leden i form av vindskydd och Lunsentorpet.

Om du vill börja din vandring på Upplandsleden vid Sunnersta friluftsgård

Denna sträcka bjuder på lättgångna stigar in i Lunsenskogarna. Naturen präglas av karga och flacka hällmarker omväxlande med mindre kärr och mossar. På de blöta markerna finns spänger för att underlätta din vandring.

Efter ca 6 km vandring når du Lunsentorpet och dess vackra glänta. Här finns dricksvatten i en pump på gårdstunet. I den öppna stugan finns sex bäddar och du kan övernatta utan förbokning. I gläntan finns även vindskydd. Torpet uppfördes ursprungligen 1846. Bara 35 år senare övergavs det och rasade så småningom ihop. 1988 invigdes denna kopia av Lunsentorpet med tidstypisk inredning. Det finns vedspis och fotogenlampor som du får använda med omsorg.

När du vilat klart i Lunsentorpet kan du fortsätta din vandring mot Fjällnora, då kommer du snart till rastplatsen vid Fläktan. Förutom stugan finns här ett viltvatten där älg och rådjur ofta kan ses. Kricka, knipa och skogssnäppa häckar i området.

Vandra på den historiska sträckan från Moralund längs landsvägen över Storåns dalgång

Storån ringlar idag fram i makligt tempo medan här i sen forntid var en vältrafikerad havsvik. På vår och höst svämmar dock gärna ån över sina breddar vilket ockar till sig ett rikt fågelliv i dalgången så håll ögonen öppna. Efter ån passerar du Väsby kvarn från 1876 och Lagga kyrka, uppförd på 1200-talet. I Kvarnen mals fortfarande mjöl, dock bara en gång om året på Kvarnens dag. Precis intill Kvarnen finner du Galleri Väsby33, ett spännande konstgalleri dit du är välkommen i vandringskläder.

Innan du når sjöarna söder om Fjällnora kan du välja att gå mot Eda lägergård, som bjuder på badplats och toalettmöjligheter, och vidare upp mot Korsbacken. Fortsättningen på din vandring mot Fjällnora är omväxlande och ganska lättgången med en del hyggen och blockterräng och när du närmar dig Fjällnora blir omgivningen mer kuperad.

Vandra till Knivsta centrum ifrån Lunsentorpet

Strax väster om Lunsentorpet börjar leden söderut mot Knivsta. Leden sträcker sig genom det småbrutna jordbrukslandskapet förbi den lilla sjön Branthammarssjön vilken också erbjuder övernattningsmöjlighet i vindskydd. Leden fortsätter sedan in i centrala Knivsta. Leden är markerad till/från tågstationen via bilparkeringen vid Ängby park. Upplandsleden fortsätter söderut förbi Skottsila by vid rastplatsen och bron över Forsbyån. Vill du fortsätta vidare vandrar du in i Sigtuna.

Målpunkter – Rastplatser Knivsta etappen

Brantshammarsjön (etapp 1:1)

Från Knivsta station kan du följa Upplandsleden till Branthammarsjön. Landskapet är omväxlande med jordbruksbygd, tallskog och karga klipphällar. Vid Brantshammarsjöns finner man ett vindskydd och en grillplats vackert beläget bara en knapp halvmil från tågstationen.

Forsbyån, en lättvandrad sträcka av Upplandsleden (etapp 1:2)

På etapp 1:2 passerar Upplandsleden Forsbyån. Här flödar vattnet i en naturlig bäckravin, skuggad av gamla alar. På våren är forsen bred och brusande och under sommaren lugn och mörk. En gammal brusten fördämning skapar små vattenfall och lugnare partier. Strömstare och näktergal trivs i den ostörda miljön. En grillplats finns i ravinen och en enkel bro över ån gör vandringen enklare. Nedströms flyter Forsbyån ut i åkerlandskapet och förenas med Knivstaån med utlopp i Garnsviken. Forsbyån ligger på en lättvandrad etapp längs Upplandsleden, ca 4 km från Knivsta station.

Lunsentorpet

Lunsen torpet i Lunsenskogen

Knivsta station

Knivsta station, centrala Knivsta

Branthammarssjön

Galleri Väsby33

Väsby Kvarn, Lagga

Eda Lägergård

Övrig information

Vid Lunsentorpet finns brunn, grillplats, utedass och vindskydd
Vid Brantshammarsjön finns vindskydd och grillplats

Lunsen

Lunsen

Lunsen

Lunsenskogen och Lunsen naturreservat

Lunsen skogen är ett område med flera vandringsleder som är rikt på växt- och djurliv och startar ca 5 km utanför centrala Knivsta. Hit kan du vandra från Knivsta station via Upplandsleden. 

Ca 13,5 km från Knivsta centrum ligger Lunsentorpet, Det är ett torp som alltid står öppet för dig som vill ta en rast, eller övernatta. Här finns en brunn, grillplats och vindskydd.

Lunsentorpet

Övrig information

Vid Lunsentorpet finns brunn, grillplats, utedass och vindskydd

Mer information om Upplandsleden och Lunsentorpet hittar du på: Etapp 1:1 Lunsentorpet–Knivsta 13,5 km

www.upplandsstiftelsen.se/upplandsleden

I Knivsta finner du många trevliga naturområden