Moralundskiftet Naturreservat

Alldeles nära E4:an ligger ett litet område med orörd natur där tiden upplevs stå stilla. Skogens högresta tallar och granar började växa redan under Linnés tid och har fått stå ifred sedan dess. I våra dagar bildar de mäktiga barrträden en grön pelarsal som bjuder in till en kort bensträckare.

Moralundskiftet blev naturreservat 1947 och är ett skogsparti med gamla och grova tallar. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen. På marken växer blåbär och skogsstjärnor och på sommaren kan du se orkidén knärot i blomning. Vid basen av de grova tallarna trivs bland annat svampen grovticka. Stammarna är hemvist för åtskilliga insekter som t ex de sällsynta skallbaggarna bronshjon och granbarkgnagare och fåglar bygger bon i trädkronorna.

Upplandsleden passerar nära reservatet vilket gör det enkelt att ta sig hit både till fots och med bil.

E4-rastplasten Mora stenar ligger alldeles nära och därifrån leder en mindre väg rakt till reservatet.

Moralundsskiftet Naturreservat