Upplandsleden

Upplandsleden

Upplandsleden

Genom Knivstas vackra naur kan du vandra en del av Upplandsleden

Hela Upplandsleden är en 40 mil lång vandringsled som går ifrån Mälaren i söder till Dalälvens skärgård i norr. När du vandrar den markerade leden kommer du att passera flera av Upplands vackraste friluftsområden och naturreservat. och vandra genom mycket varierad terräng. 

I Knivsta finner du etapperna ”Lunsentorpet-Knivsta”, ”Knivsta-Forsbyån” och etapp ”Nyby-Fjällnora”. Du följer leden med hjälp av de orangea markeringarna på träd eller stolpar och Upplandsledens symbol och vägvisare.

Leden passerar genom Knivsta tätort och söderut kan du fortsätta din vandring ner mot Sigtuna och norrut mot Uppsala, Fjällnora är också ett populärt mål på vandringen. Det finns övernattningsmöjligheter längs med leden i form av vindskydd och Lunsentorpet.

Om du vill börja din vandring på Upplandsleden vid Sunnersta friluftsgård

Denna sträcka bjuder på lättgångna stigar in i Lunsenskogarna. Naturen präglas av karga och flacka hällmarker omväxlande med mindre kärr och mossar. På de blöta markerna finns spänger för att underlätta din vandring.

Efter ca 6 km vandring når du Lunsentorpet och dess vackra glänta. Här finns dricksvatten i en pump på gårdstunet. I den öppna stugan finns sex bäddar och du kan övernatta utan förbokning. I gläntan finns även vindskydd. Torpet uppfördes ursprungligen 1846. Bara 35 år senare övergavs det och rasade så småningom ihop. 1988 invigdes denna kopia av Lunsentorpet med tidstypisk inredning. Det finns vedspis och fotogenlampor som du får använda med omsorg.

När du vilat klart i Lunsentorpet kan du fortsätta din vandring mot Fjällnora, då kommer du snart till rastplatsen vid Fläktan. Förutom stugan finns här ett viltvatten där älg och rådjur ofta kan ses. Kricka, knipa och skogssnäppa häckar i området.

Vandra på den historiska sträckan från Moralund längs landsvägen över Storåns dalgång

Storån ringlar idag fram i makligt tempo medan här i sen forntid var en vältrafikerad havsvik. På vår och höst svämmar dock gärna ån över sina breddar vilket ockar till sig ett rikt fågelliv i dalgången så håll ögonen öppna. Efter ån passerar du Väsby kvarn från 1876 och Lagga kyrka, uppförd på 1200-talet. I Kvarnen mals fortfarande mjöl, dock bara en gång om året på Kvarnens dag. Precis intill Kvarnen finner du Galleri Väsby33, ett spännande konstgalleri dit du är välkommen i vandringskläder.

Innan du når sjöarna söder om Fjällnora kan du välja att gå mot Eda lägergård, som bjuder på badplats och toalettmöjligheter, och vidare upp mot Korsbacken. Fortsättningen på din vandring mot Fjällnora är omväxlande och ganska lättgången med en del hyggen och blockterräng och när du närmar dig Fjällnora blir omgivningen mer kuperad.

Vandra till Knivsta centrum ifrån Lunsentorpet

Strax väster om Lunsentorpet börjar leden söderut mot Knivsta. Leden sträcker sig genom det småbrutna jordbrukslandskapet förbi den lilla sjön Branthammarssjön vilken också erbjuder övernattningsmöjlighet i vindskydd. Leden fortsätter sedan in i centrala Knivsta. Leden är markerad till/från tågstationen via bilparkeringen vid Ängby park. Upplandsleden fortsätter söderut förbi Skottsila by vid rastplatsen och bron över Forsbyån. Vill du fortsätta vidare vandrar du in i Sigtuna.

Målpunkter – Rastplatser Knivsta etappen

Brantshammarsjön (etapp 1:1)

Från Knivsta station kan du följa Upplandsleden till Branthammarsjön. Landskapet är omväxlande med jordbruksbygd, tallskog och karga klipphällar. Vid Brantshammarsjöns finner man ett vindskydd och en grillplats vackert beläget bara en knapp halvmil från tågstationen.

Forsbyån, en lättvandrad sträcka av Upplandsleden (etapp 1:2)

På etapp 1:2 passerar Upplandsleden Forsbyån. Här flödar vattnet i en naturlig bäckravin, skuggad av gamla alar. På våren är forsen bred och brusande och under sommaren lugn och mörk. En gammal brusten fördämning skapar små vattenfall och lugnare partier. Strömstare och näktergal trivs i den ostörda miljön. En grillplats finns i ravinen och en enkel bro över ån gör vandringen enklare. Nedströms flyter Forsbyån ut i åkerlandskapet och förenas med Knivstaån med utlopp i Garnsviken. Forsbyån ligger på en lättvandrad etapp längs Upplandsleden, ca 4 km från Knivsta station.

Lunsentorpet

Lunsen torpet i Lunsenskogen

Knivsta station

Knivsta station, centrala Knivsta

Branthammarssjön

Galleri Väsby33

Väsby Kvarn, Lagga

Eda Lägergård

Övrig information

Vid Lunsentorpet finns brunn, grillplats, utedass och vindskydd
Vid Brantshammarsjön finns vindskydd och grillplats