Alsike kyrka

Kyrkan är byggd i tegel och dess äldsta delar tror man är från slutet av 1200-talet. Tornet som tillkom på 1400-talet är byggt av gråsten med en överbyggnad av tegel.

På grund av sättningar har kyrkan reparerats flera gånger under 1600-talet och 1700-talet.

Väggar och valv försågs ursprungligen med kalkmålningar av vilka endast fragment återstår idag. Kyrkans inre präglas av stora renoveringar som utfördes under 1800-talet. Kyrkans skulpterade helgonbilder från medeltiden och även textiler från 1600-talet har deponerats i Historiska museet i Stockholm.

Altaret i tegel murades 1910-11 då hittades och återbördades den medeltida altarskivan av grå kalksten som under en tid används som gravhäll.

Orgeln av A:G: Nygren köptes 1860 och byggdes om av Åkerman & Lund 1910. Dopfunten i sandsten tillkom 1953 och är en gåva. den medeltida dopfunten från 1200-talet förstördes 1860.

Ljusträdet är en gåva av konstnären Eric Ståhl. Storklockan härrör från medeltid. Lillklockan är gjuten i Stockholm 1739.

Utanför kyrkan står en runsten funnen 1947 under sockeln i vapenhuset. Invid Kyrkan, i en gammal byskola, ligger Alsike kloster.

Alsike Kyrka